Eindejaarstips 2015

Personeel

In 2015 zijn de eerste delen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De WWZ heeft het arbeidsrecht op een aantal onderdelen veranderd. De belangrijkste veranderingen zijn de verplichting om een transitievergoeding te betalen bij ontslag of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst wanneer een werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest, verplichting om ten minste 1 maand voor het einde van de overeenkomst de werknemer te laten weten of een contract wordt verlengd. En beperkingen in de toepassing van proeftijd en concurrentiebeding. Per 1 januari 2016 gaat de maximale duur van het recht op WW stapsgewijs terug van 38 naar 24 maanden in 2019.

De Wet Aanpak Schijnconstructie verplicht werkgevers om het wettelijk minimumloon per bank te betalen.

Auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor bepaalde categorieën geldt een lagere bijtelling, zie tabel. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als de werknemer/werkgever of zzp-er kan bewijzen dat hij niet meer dan 500 km per jaar privé rijdt met de auto van de zaak. Dat bewijs kan geleverd worden met een sluitende rittenadministratie. Deze administratie moet gecontroleerd worden en bij de administratie bewaard blijven. De bijtelling kan ook achterwege blijven met een Verklaring geen privégebruik auto voor werknemers of Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto voor werkgevers of zzp-ers.

Max. CO²-uitstoot

2015                Bijtelling             2016                Bijtelling

0 g/km                     4%                   0 g/km                   4%

50 g/km                   7%                  50 g/km                15%

82 g/km                 14%                  106 g/km             21%

110 g/km               20%                  -                             25%

-                                25%

TIP: Wilt u de komende jaren verzekerd zijn van een lage bijtelling (7 of 14%), koop of lease dan nog dit jaar een nieuwe auto die aan de voorwaarden voldoet. Vanaf het moment van de eerste tenaamstelling geldt het verlaagde bijtellingspercentage gedurende maximaal 60 maanden.

Btw-schulden oude jaren

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en deze nog niet is betaald door middel van een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag op leggen.

Hypotheek

Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente historisch laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrij aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld verlaagt bovendien de rendementsgrondslag van box III.

TIP: Overweeg om extra af te lossen op uw hypotheek

Heeft u de rente in het verleden voor langere tijd vastgezet op een hoger niveau dan de huidige rente? Vraag dan eens wat het u kost aan boeterente om dit contract open te breken en de rente op een lager niveau vast te zetten. Omdat er altijd een deel extra mag worden afgelost, kan dit voordelig zijn. De boeterente die u bij vervroegde aflossing moet betalen is aftrekbaar.

TIP: Oriënteer u ook bij andere geldverstrekkers dan uw huidige. Ondanks de kosten van een nieuwe hypotheek kunt u voordeliger uit zijn door over te stappen.

WOZ-waarde

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw onroerende zaken. De WOZ-beschikking 2016 kent als waardepeildatum 1 januari 2015. Omdat de huizenmarkt inmiddels herstellende is mag verwacht worden dat de WOZ-waarde van uw woning zal zijn gestegen. Bent u van mening dat de WOZ-waarde te hoog is, dan kunt u tegen de beschikking bezwaar maken. De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van uw beschikking hebben ontvangen.

Testament

De erflater die een goed testament opmaakt, kan forse belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament dat de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen combineert met een minimale heffing van erfbelasting bij erfgenamen. Door wijzigingen van de successiewetgeving of uw persoonlijke wensen, kan het zijn dat uw huidige testament niet (fiscaal) optimaal is. Wij raden u dan ook aan uw testament te laten scannen.

 

Meer informatie?

Stuur een email naar info@akbodegraven.nl of bel 0172 550 200.