Eindejaarstips 2014

Laag tarief bouw

De toepassing van het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie van woningen die ouder zijn dan twee jaar is verlengd tot 1 juli 2015. Het lager tarief geldt niet voor materialen, maar alleen voor arbeid, inclusief de diensten van architecten en hoveniers. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

 

Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. De wet bevat ook wijzigingen die pas op een later moment van kracht worden.

Proeftijd

De mogelijkheid om een proeftijd te bedingen in een arbeidsovereenkomst vervalt voor contracten met een duur tot zes maanden. In contracten met een duur langer dan zes maanden maar niet langer dan twee jaar mag een proeftijd worden opgenomen van maximaal een maand. De proeftijd mag maximaal twee maanden bedragen als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd.

Concurrentiebeding

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt in beginsel de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in contracten voor bepaalde tijd. Alleen in bijzondere gevallen is een concurrentiebeding nog toegestaan.

Aanzegtermijn

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege door het verstrijken van deze bepaalde tijd. Behoudens andere afspraken is opzegging of aanzegging nu niet nodig. De werkgever moet vanaf 1 januari 2015 ten minste één maand voor het einde van tijdelijke contracten van zes maanden of langer schriftelijk laten weten dat hij het dienstverband niet wil voortzetten of een voorstel voor een nieuw contract doen. De werkgever die zich daar niet aan houdt, moet de werknemer een vergoeding van één bruto maandsalaris betalen. Dit geldt ook voor tijdelijke contracten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten!!

Ketenregeling

Per 1 juli 2015 bedraagt de maximale periode opeenvolgende contracten nog maar 24 maanden. Er is sprake van opvolgende contracten als de tussenliggende tijd niet langer is dan zes maanden. Tot 30 juni 2015 is de maximale periode opeenvolgende contracten 36 maanden.

Ontslagvergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever bij ontslag altijd een vergoeding betalen aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft bestaan.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting omvat de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Met ingang van 1 januari 2015 is de WKR verplicht voor alle werkgevers en vervalt de keuzemogelijkheid voor de oude regeling. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook al zijn de kosten voor 100% zakelijk. Binnen de vrije ruimte kunnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven worden. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom van de onderneming. Overschrijdt het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte, dan is het meerdere belast tegen een eindheffing van 80% voor rekening van de werkgever. Voor bepaalde categorieën van vergoedingen en verstrekkingen gelden gerichte vrijstellingen, waarvoor deze niet ten laste van de vrije ruimte komen. Naast gerichte vrijstellingen geldt voor een bepaalde categorieën een nihilwaardering.

Wijzingen pensioen en lijfrente

Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van de oudedagsvoorzieningen verder beperkt. De opbouw- en premiepercentages voor de pensioenopbouw zijn verlaagd en het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op € 100.000.  Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen worden beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven een bedrag van € 100.000 toch een oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen kan op vrijwillige basis een zogenaamde netto lijfrenteverzekering worden afgesloten. De premie hiervoor is niet aftrekbaar. Wel is de waarde van de netto lijfrente vrijgesteld in box 3. De uitkeringen worden t.z.t. niet belast in box 1.

 

Restschuld eigen woning

Sinds 1 januari 2013 is aftrek mogelijk van rente over een restschuld die overblijft na verkoop van de eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De aftrek geldt voor een periode van 15 jaar.

 

Verruimde schenkingsvrijstelling

Tot en met 31 december 2014 geldt een verruimde vrijstelling voor schenkingen ter financiering van de eigen woning van € 100.000. Tot die tijd is de vrijstelling niet beperkt tot een bepaalde familierelatie tussen schenker en verkrijger en geldt evenmin een beperking qua leeftijd van de verkrijger.

 

Meer informatie

Neem gerust contact op voor meer informatie via info@akbodegraven.nl